Some rare photographs of Sharukh Khan Bollywood Badshah